Ajdovska občina mladim ponuja program Mladost na burji

Ajdovščina, 2. septembra - Mladost na burji je vzgojni program, ki otrokom in mladim omogoča vključevanje v družbeno koristne aktivnosti tudi v času izvenšolskih dejavnosti in v okolju samem. Predajanje znanja je tako usmerjeno v spoznavno učenje, namenjeno različnim starostnim skupinam mladih, je na novinarski konferenci predstavil program ajdovski župan Tadej Beočanin.

Program je osnovan na postopnem osvajanju značk, ki jih posamezniki dosegajo s prostovoljnimi in prizadevnimi aktivnostmi, s katerimi pridobivajo kompetence za aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti.

"Prav s sodelovanjem in povezovanjem želimo temeljno vlogo občine v izobraževalnem sistemu nadgrajevati z novimi programi in vsebinami. Tako bo program Mladost na burji navajal mlade na samostojne, aktivne in odgovorne občane, ki bodo prihodnost sposobni peljati po trdnejši in uspešnejši poti. Mladim daje priložnost, da postanejo aktivni v lokalni skupnosti in razvijajo občutek odgovornosti in pripadnosti do svojega okolja, pridobivajo veščine, delujejo solidarno in se razvijajo v vključujoče odrasle osebe," je poudaril Beočanin.

Otroci in mladi, ki bodo vključeni v program Mladost na burji, bodo s tem razvijali občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavali poklice ter skrbeli za svoje zdravje, s čimer bodo odraščali v odgovorne, solidarne, vključujoče osebe, ki živijo v prav takem okolju, je povedala strokovna sodelavka Inštituta za mladinsko politiko Rozana Mužica.

Priložnosti za vključevanje otrok in mladine v družbeno koristne aktivnosti bodo omogočene tako med poukom kot pri obšolskih in izvenšolskih dejavnostih ter v okolju samem. "Mladi skozi program zgradijo svojo osebnost in so kot posamezniki sposobni prevzemanja odgovornosti zase, za svoje bližnje in družbo kot celoto," je še poudarila Mužica.

Aktivnosti v okviru programa so razdeljene na štiri področja - Moja skupnost, Moj prijatelj, Moj poklic in Moje zdravje. Za osvojitev posamezne značke bodo morali udeleženci v tekočem šolskem letu z vsakega od danih področij izvesti vsaj tri aktivnosti iz osnovne skupine aktivnosti ali vsaj eno aktivnost iz zahtevnejše skupine aktivnosti. Aktivnosti se bodo lahko izvajale v okviru šole, pri posameznih organizacijah, institucijah in javnih zavodih, ki delujejo v občini Ajdovščina, ali pri posameznikih.

Prav sodelovanje in povezovanje posameznih organizacij s šolami je eno izmed osnovnih ciljev programa.

Ajdovski župan je poudaril še, da je bil program deležen velikega zanimanja med sodelujočimi in bil dobro sprejet tudi med učitelji. Prav njihovo sodelovanje je izjemno pomembno, saj bodo aktivnosti v okviru programa v vrtcih in dveh nižjih triadah osnovne šole izvajali v skupinah ali celotnih razredih.

Program Mladost na burji bo po njegovem mnenju živel tudi v prihodnje, saj je zasnovan tako, da mladim omogoča osebnostno rast od najmlajših vse do mladostnikov.